INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Agent do spraw zakupów

Kod: 332301

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Agent do spraw zakupów 332301

 • Kierownik ds. zakupów.
 • Koordynator obszaru zakupowego.
 • Kupiec.
 • Lider kategorii zakupowej.
 • Specjalista do spraw zakupów.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3323 Buyers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja S – Pozostała działalność usługowa.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Maria Bisaga – Polska Izba Przemysłowo Handlowa Budownictwa, Warszawa.
 • Maria Kowalczyk – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Andrzej Zawistowski – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Magdalena Heinrich-Galińska – Ekspert niezależny, Warszawa.
 • Grzegorz Sławiński – Rӧben Polska sp. z o.o. i wspólnicy s.k., Środa Śląska.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Anna Frankowska – Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Warszawa.
 • Marek Pyszkowski – Warmińsko-Mazurska Izba Inżynierów Budownictwa, Olsztyn.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę