Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Zawartość stron

Pracodawcy oraz bezrobotni zainteresowani szczegółami realizowanych projektów mogą zwrócić się z zapytaniem do PUP Racibórz o szczegóły.


Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (II)"

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (II)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy , Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Uczestnicy projektu:

 1. Osoby bezrobotne w szczególności:
 • osoby bezrobotne niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • młodzież NEET.


Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie raciborskim w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 145 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy.


W trakcie projektu przewiduje się następujące rodzaje wsparcia dla osób bezrobotnych:

 • organizację szkoleń (szczegółowe informacje w pokoju nr 17),
 • zorganizowanie staży (szczegółowe informacje pokój nr 19),
 • przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (szczegółowe informacje pokój nr 19),
 • objęcie profesjonalnym poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy wszystkich uczestników projektu.

 
Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

 • 17% niepełnosprawnych uczestników projektu,
 • 35% długotrwale bezrobotnych uczestników projektu,
 • 48% uczestników projektu posiadających niskie kwalifikacje
 • 43% uczestników projektu nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup.

 

 
Wartość projektu:   1 348.143,80 zł.

Wkład EFS:   1 136.215,60 zł.

Powyższy projekt będzie realizowany na terenie powiatu raciborskiego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
tel. 032 415 45 50 wew. 216, 217, 235

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę