Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Zawartość stron

Pracodawcy oraz bezrobotni zainteresowani szczegółami realizowanych projektów mogą zwrócić się z zapytaniem do PUP Racibórz o szczegóły.


Projekt "W przyszłość" 6.1.3 - 2010

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pn. "W przyszłość" realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, który pełni rolę Instytucji Wdrażającej.


Uczestnicy projektu:

 • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
 • osoby zarejestrowane jako bezrobotne w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia,
 • osoby bezrobotne długotrwale zarejestrowane lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 • osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • osoby bezrobotne niepełnosprawne.


Cele projektu:

Pomoc udzielana w ramach projektu skierowana jest do 296 osobowej grupy bezrobotnych pozostającej bez pracy. Zasadniczym celem projektu jest pomoc w zatrudnieniu osób młodych poprzez zastosowanie w projekcie szerokiego pakietu działań aktywizujących, ułatwiających wejście na rynek pracy, jak również wsparcie powrotu osób długotrwale zarejestrowanych na rynek pracy, dostosowanie kwalifikacji zawodowych podnoszących ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy.


W trakcie projektu przewiduje się następujące rodzaje wsparcia dla osób bezrobotnych:

 • przeprowadzenie szkoleń dla 80 osób (szczegółowe informacje pokój nr 17);
 • zorganizowanie staży dla 213 osób bezrobotnych (szczegółowe informacje dla pracodawców w pokoju nr 18, dla bezrobotnych w pokoju nr 23);
 • udzielenie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej dla 3 osób (szczegółowe informacje pokój nr 19);
 • objęcie profesjonalnym poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy osób skierowanych na szkolenia, staże, oraz osób które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 
Nabór kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w:

 • szkoleniach będzie trwał od marca do września 2010 r.
 • stażach będzie trwał od marca do października 2010 r.
 
Powyższy projekt będzie realizowany na terenie powiatu raciborskiego do 31.12.2010 r.
 
Projekt został zakończony.
 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
tel. 032 415 45 50 wew. 211 lub 217


Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego znajduje się na stronach internetowych: http://www.efs.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę