Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pn. "W przyszłość" realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, który pełni rolę Instytucji Wdrażającej.


Projekt "W przyszłość" 6.1.3 - 2011

 

Uczestnicy projektu:

  • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
  • osoby bezrobotne długotrwale zarejestrowane lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  • osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
  • osoby bezrobotne niepełnosprawne.


Cele projektu:

Ograniczenie bezrobocia poprzez podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia oraz rozpowszechnienie i promowanie instrumentów i usług rynku pracy oraz działań Publicznych Służb Zatrudnienia.

Wsparcie udzielane w ramach projektu skierowane jest do 60 osobowej grupy osób bezrobotnych pozostającej bez pracy. Zasadniczym celem projektu jest objęcie wsparciem osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie wobec nich szerokiego pakietu działań aktywizujących ułatwiających wejście na rynek pracy, dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego podnosząc ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy.


W trakcie projektu przewiduje się:

  • zorganizowanie staży dla 59 osób bezrobotnych (szczegółowe informacje dla pracodawców w pokoju nr 18, dla bezrobotnych w pokoju nr 22);
  • udzielenie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej dla jednej osoby (szczegółowe informacje pokój nr 19);
  • objęcie profesjonalnym poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy wszystkich uczestników projektu.

 

Powyższy projekt będzie realizowany na terenie powiatu raciborskiego do 31.12.2011 r.
 
Projekt został zakończony.
 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
tel. 032 415 45 50 wew. 216 lub 217

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę