Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Zawartość stron

Pracodawcy oraz bezrobotni zainteresowani szczegółami realizowanych projektów mogą zwrócić się z zapytaniem do PUP Racibórz o szczegóły.


Projekt "W przyszłość" 6.1.3 - 2012

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Uczestnicy projektu:

  1. Osoby bezrobotne w tym w szczególności:
  • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
  • osoby bezrobotne długotrwale zarejestrowane
  • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  • osoby bezrobotne niepełnosprawne.


Cele projektu:

Ograniczenie bezrobocia poprzez podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia. Rozpowszechnienie i promowanie instrumentów i usług rynku pracy oraz działań Publicznych Służb Zatrudnienia.

Wsparcie udzielane w ramach projektu skierowane jest do 146 osób bezrobotnych pozostających bez pracy. Zasadniczym celem projektu jest objęcie wsparciem osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie wobec nich szerokiego pakietu działań aktywizujących ułatwiających wejście na rynek pracy, dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego podnosząc ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy.


W trakcie projektu przewiduje się:

  • szkolenia dla 50 osób bezrobotnych (szczegółowe informacje w pokoju nr 17);
  • zorganizowanie staży dla 92 osób bezrobotnych (szczegółowe informacje dla pracodawców w pokoju nr 18, dla bezrobotnych w pokoju nr 22);
  • udzielenie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej dla 4 osób (szczegółowe informacje pokój nr 19);
  • objęcie profesjonalnym poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy wszystkich uczestników projektu.

 

 
Powyższy projekt będzie realizowany na terenie powiatu raciborskiego w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Rekrutacja uczestników projektu rozpocznie się od 01.03.2012 r. 
 
Projekt został zakończony.
 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
tel. 032 415 45 50 wew. 216 lub 217

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę