Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Zawartość stron

Pracodawcy oraz bezrobotni zainteresowani szczegółami realizowanych projektów mogą zwrócić się z zapytaniem do PUP Racibórz o szczegóły.


Projekt "W przyszłość" 6.1.3 - 2013

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Uczestnicy projektu:

  1. Osoby bezrobotne w tym w szczególności:
  • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
  • osoby bezrobotne długotrwale zarejestrowane
  • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  • osoby bezrobotne niepełnosprawne.


Cele projektu:

Ograniczenie bezrobocia poprzez podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia. Rozpowszechnienie i promowanie instrumentów i usług rynku pracy oraz działań Publicznych Służb Zatrudnienia.

Wsparcie udzielane w ramach projektu skierowane jest do 322 osobowej grupy osób bezrobotnych pozostającej bez pracy. Zasadniczym celem projektu jest objęcie wsparciem osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie wobec nich szerokiego pakietu działań aktywizujących ułatwiających wejście na rynek pracy, dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego podnosząc ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy.


W trakcie projektu przewiduje się następujące rodzaje wsparcia dla osób bezrobotnych:

  • organizację szkoleń (szczegółowe informacje w pokoju nr 17);
  • zorganizowanie staży (szczegółowe informacje dla pracodawców w pokoju nr 18, dla bezrobotnych w pokoju nr 22);
  • udzielenie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej (szczegółowe informacje pokój nr 19);
  • objęcie profesjonalnym poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy wszystkich uczestników projektu.

 

Powyższy projekt będzie realizowany na terenie powiatu raciborskiego od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
 
Projekt został zakończony.
 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
tel. 032 415 45 50 wew. 216 lub 217

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę