Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Zawartość stron


Stowarzyszenie PERSONA w Raciborzu wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu oraz Firmą NADAM z Krakowa podpisało porozumienie dotyczące uruchomienia  Klubu Integracji Społecznej w Raciborzu. Utworzenie oraz działalność KIS jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób  i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt będzie realizowany od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Celem projektu jest objęcie wsparciem 80 osób poprzez:

- podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i kwalifikacji zawodowych,

- przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. w formie prac społecznie użytecznych realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI),

- pomoc w wychodzeniu z izolacji społecznej i zawodowej,

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne i niepełnosprawne – w wieku od 16 do 64 roku życia, które są mieszkańcami powiatu raciborskiego oraz inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zapewniamy:

-  warsztaty kształtowania potencjału osobistego,

- szkolenia i kursy umożliwiające zdobycie, utrwalenie bądź aktualizację kwalifikacji   niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy,

-  podjęcie zatrudnienia w ramach prac społecznie - użytecznych

- porady i wsparcie specjalistów: psychologa, prawnika, pośrednika pracy, doradcy zawodowego,

-  warsztaty kosmetyczne, fryzjerskie, artystyczne,

- atrakcyjne formy spędzania czasu: wyjazd turystyczno rekreacyjny i spotkanie integracyjne,

 

Udział w Klubie Integracji Społecznej jest bezpłatny. W ramach form wsparcia uczestnicy otrzymają obiad, słodki poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów przejazdu na zajęcia. Niepełnosprawnym uczestnikom zostanie zapewniony transport i opieka asystenta.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Stowarzyszeniu PERSONA, ul. Karola Miarki 7/1 6, tel. 695 933 584, 506 06 33 38, bądź w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu tel. 32 415 45 50 wew. 217

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę