Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Zawartość stron

 

 Projekt „AKTYWNI 30+" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.
 

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „AKTYWNI 30+" w ramach Osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia (projekt konkursowy).


Uczestnicy projektu:

  1. Osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach w tym w szczególności:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne.


Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia o niskich kwalifikacjach pozostających bez pracy w powiecie raciborskim. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 75 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu jako osoby bezrobotne. Dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy.


W trakcie projektu przewiduje się następujące rodzaje wsparcia dla osób bezrobotnych:

  • organizację szkoleń zawodowych (szczegółowe informacje w pokoju nr 17),
  • zorganizowanie staży (szczegółowe informacje pokój nr 19),
  • zorganizowanie szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (szczegółowe informacje  u doradcy klienta,
  • objęcie profesjonalnym poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy wszystkich uczestników projektu.

 

 
Wartość projektu:   512 150,00 zł.

Wkład EFS:   435 327,50 zł.

Powyższy projekt będzie realizowany na terenie powiatu raciborskiego w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.
 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
tel. 032 415 45 50 wew. 217
Załączniki
RPO 7.1.3.Aktywni 30+ (pdf, 490 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę