Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Zawartość stron


POWER 2018


Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (III)".

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (III)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy , Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Uczestnicy projektu:

 1. Osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia w tym w szczególności:
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety.


Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie raciborskim w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 341 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy.


W trakcie projektu przewiduje się następujące rodzaje wsparcia dla osób bezrobotnych:

 • organizację szkoleń zawodowych(szczegółowe informacje w pokoju nr 17),
 • wsparcie w postaci „bonu szkoleniowego" (szczegółowe informacje pokój nr 17),
 • zorganizowanie staży (szczegółowe informacje pokój nr 18),
 • przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (szczegółowe informacje pokój nr 19),
 • wsparcie w postaci „bonu na zasiedlenie" (szczegółowe informacje pokój nr 19),
 • objęcie profesjonalnym poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy wszystkich uczestników projektu.


Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

 • 17% uczestników projektu z niepełnosprawnościami,
 • 35% długotrwale bezrobotnych uczestników projektu,
 • 48% uczestników projektu posiadających niskie kwalifikacje,
 • 43% uczestników projektu nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup.

 

 
Wartość projektu:   3 575 886,20 zł.

Wkład EFS:   3 013 756,90 zł.

Powyższy projekt będzie realizowany na terenie powiatu raciborskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
tel. 032 415 45 50 wew. 216, 217, 235

 
Załączniki
POWER plakat 2018.pdf (pdf, 180 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę