Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Zawartość stron

logo logotypy-ue-fe-pl-slaskie


Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu".

Stowarzyszenie PERSONA w Raciborzu wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Rybniku podpisało porozumienie dotyczące realizacji Projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu". Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób  i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Uczestnicy projektu:

Do udziału w programie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz osoby z niepełnosprawnościami – w wieku od 16 do 64 roku życia, które są mieszkańcami powiatu raciborskiego.


Cele projektu:

Celem projektu jest objęcie wsparciem 80 osób (w tym 29 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu) poprzez:
  • podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i kwalifikacji zawodowych;
  • pomoc w wychodzeniu z izolacji społecznej i zawodowej;
  • przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, np. w formie prac społecznie użytecznych realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI);
  • integrację społeczną.


W trakcie projektu przewiduje się następujące rodzaje wsparcia dla osób bezrobotnych:

  • bezpłatne warsztaty kształtowania potencjału osobistego, pozytywnego wizerunku, wzmacniania własnej osobowości, asertywności;
  • skorzystanie ze szkoleń i kursów umożliwiających zdobycie, utrwalenie bądź aktualizację kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przy czym osoby uczestniczące  w szkoleniach otrzymają stypendium szkoleniowe;
  • udział w stażach zawodowych, w ramach których uczestnicy otrzymają stypendium stażowe;
  • podjęcie zatrudnienia w ramach prac społecznie – użytecznych;
  • możliwość skorzystania ze spotkań ze specjalistami: psychologiem, prawnikiem, pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym;
  • Urząd Pracy planuje prowadzenie Klubu Pracy, pośrednictwo pracy oraz przygotowanie i realizację PAI.
 
Wartość projektu:   705 369,06 zł.

Wkład EFS:   670 100,61 zł.

Projekt będzie realizowany od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.
  Rekrutacja uczestników trwa.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Stowarzyszeniu PERSONA, ul. Karola Miarki 7/1, tel. 695 933 584, 506 063338 oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu tel. 32 415 45 50 wew. 235.
 
Załączniki
PLAKAT PERSONA.pdf (pdf, 162 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę