Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Zawartość stron

 

 Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+  zarejestrowanych w Powiatowym  Urzędzie Pracy w Raciborzu (II)"

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (II)" w ramach Osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).


Uczestnicy projektu:

 1. Osoby bezrobotne w tym w szczególności:
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.


Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie raciborskim. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 94 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu jako osoby bezrobotne. Dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy.


W trakcie projektu przewiduje się następujące rodzaje wsparcia dla osób bezrobotnych:

 • organizację szkoleń (szczegółowe informacje w pokoju nr 17),
 • zorganizowanie staży (szczegółowe informacje pokój nr 19),
 • przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (szczegółowe informacje pokój nr 19),
 • objęcie profesjonalnym poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy wszystkich uczestników projektu.

 
Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

 • 33% niepełnosprawnych uczestników projektu,
 • 30% długotrwale bezrobotnych uczestników projektu,
 • 38% uczestników projektu posiadających niskie kwalifikacje,
 • 33% uczestników projektu w wieku 50 lat i więcej,
 • 39% kobiet,
 • 43% uczestników projektu nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup.

 

 
Wartość projektu:   925 090,60 zł.

Wkład EFS:   786.327,00 zł.

Powyższy projekt będzie realizowany na terenie powiatu raciborskiego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
tel. 032 415 45 50 wew. 216, 217, 235

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę