Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Zawartość stron

Program regionalny 50+ na 2017 rok.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wraz z ośmioma innymi urzędami pracy z województwa śląskiego 15 grudnia 2016 r. zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach porozumienie, na mocy którego przystąpił do realizacji „Programu Regionalnego 50+ na rok 2017". Celem Programu jest aktywizacja zawodowa 270 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z ustalonym II profilem pomocy, w tym 30 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym 2017 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w tym:
 • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
 • Staż
   
Planowana wartość programu wynosi 1 627 722,00 złotych, przy czym koszt Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu to kwota 180 858,00 złotych.

Osoby po 50 roku życia nie bez przyczyny znajdują się w katalogu osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dlatego też tutejszy Urząd na bieżąco monitoruje sytuację tych osób i stara się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.

Wszystkie chętne osoby po 50 roku życia zamieszkałe w Powiecie Raciborskim, które poszukują zatrudnienia i są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu celem uzyskania szczegółowych informacji.


Korzyści dla pracodawców za zatrudnienie bezrobotnego 50+

 • Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i powracają z bezrobocia. Pracodawca będący przedsiębiorcą zatrudniający osoby, które ukończyły 50. rok życia, a w okresie 30 dni przed zatrudnieniem były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie opłaca składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 12 miesięcy (począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę). Natomiast pracodawca będący przedsiębiorcą zatrudniający osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn nie opłaca składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje, iż w ramach „Programu Regionalnego 50+ na rok 2017" posiada wolne środki na aktywizację 30 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z ustalonym II profilem pomocy.

Proponowane formy wsparcia:

 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
 • staż
 
Powyższy projekt będzie realizowany na terenie powiatu raciborskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
tel. 032 415 45 50 wew. 217, 235

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę