Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Zawartość stron

EFS_2017-05-17


Projekt „AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+  zarejestrowanych w Powiatowym  Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)".

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)" w ramach Osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).


Uczestnicy projektu:

 1. Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.


Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie raciborskim. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 217 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu jako osoby bezrobotne. Dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy.


W trakcie projektu przewiduje się następujące rodzaje wsparcia dla osób bezrobotnych:

 • Organizację szkoleń (szczegółowe informacje w pokoju nr 17),
 • Zorganizowanie staży (szczegółowe informacje pokój nr 19),
 • Przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (szczegółowe informacje pokój nr 19),
 • Objęcie profesjonalnym poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy wszystkich uczestników projektu.


Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

 • 33% uczestników projektu z niepełnosprawnościami,
 • 30% długotrwale bezrobotnych uczestników projektu,
 • 38% uczestników projektu o niskich kwalifikacjach,
 • 33% uczestników projektu w wieku 50 lat i więcej,
 • 39% kobiet,
 • 43% uczestników projektu nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup.

 

 
 
Wartość projektu:   2 511 424,80 zł.

Wkład EFS:   2 134 711,00 zł.

Powyższy projekt będzie realizowany na terenie powiatu raciborskiego w okresie
od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
tel. 032 415 45 50 wew. 216, 217, 235


 
Załączniki
RPO plakat 2018 jasny.pdf (pdf, 389 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę