Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Zawartość stron


POWER 2018


Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (IV)".

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż realizuje projekt pn. „Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (IV)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy , Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Uczestnicy projektu:

 1. Osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia w tym w szczególności:
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.


Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie raciborskim w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 369 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy.


 

Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

 • 42% uczestników w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach)
 • 57% uczestników projektu nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup.
 

W trakcie projektu przewiduje się następujące rodzaje wsparcia dla osób bezrobotnych:

 • organizację szkoleń zawodowych(szczegółowe informacje w pokoju nr 17),
 • wsparcie w postaci „bonu szkoleniowego" (szczegółowe informacje pokój nr 17),
 • zorganizowanie staży (szczegółowe informacje pokój nr 18),
 • przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (szczegółowe informacje pokój nr 19),
 • wsparcie w postaci „bonu na zasiedlenie" (szczegółowe informacje pokój nr 19),
 • dofinansowanie studiów podyplomowych (szczegółowe informacje w pokoju nr 17),
 • objęcie profesjonalnym poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy wszystkich uczestników projektu.
 
Wartość projektu:   3 508 927,20 zł.
Wkład EFS:   2 957 323,90 zł.

Powyższy projekt będzie realizowany na terenie powiatu raciborskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu,
ul. Klasztorna 6,
47 – 400 Racibórz
Tel. 032 415 45 50 wew. 216,217,235

 
Załączniki
Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim IV (2). (jpg, 153 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę